gdin ministry of justice


КОНКУРСИ ЗА ВАКАНТНИ РАБОТНИ МЕСТА

Длъжност
Заповеди
Протоколи

СТАРШИ ЕКСПЕРТ
(ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ) -
1 ЩАТНА БРОЙКА

За обявяване на конкурса

Длъжността е по чл. 19,
ал. 1, т. 2 и ал. 3 ЗИНЗС

1. Списък с допуснати и недопуснати до конкурса

ИНСПЕКТОР VІІ - ІV СТЕПЕН
(СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ И
ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА)
1 ЩАТНА БРОЙКА

НАДЗИРАТЕЛ ІІ-І СТЕПЕН

6 ЩАТНИ БР. - ЖЕНИ
3 ЩАТНИ БР. - МЪЖЕ

За обявяване на конкурса

СТАРШИ ЕКСПЕРТ
(ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ)

1 ЩАТНА БРОЙКА

За обявяване на конкурса

Длъжността е по чл. 19,
ал. 1, т. 2 и ал. 3 ЗИНЗС

1. Списък с допуснати и недопуснати до конкурса

 

Нормативна база, регламентираща служебните и трудовите правоотношения в ГДИН

Всички заповеди и протоколи от конкурсите за държавна служба,
се публикуват на страницата на ГДИН, секция КАРИЕРИ